Поддржи го УМНО.мк

УМНО е самостојна, независна платформа која го издава интернет порталот umno.mk. Нашата цел е да ги промовираме вистинските вредности, да ги поддржиме културата, образованието и науката и да им го овозможиме местото што го заслужуваат. Вашата поддршка многу би ни значела во оваа наша мисија. Бидете дел од неа. Поддржувачите на УМНО транспарентно ќе ги објавуваме еднаш квартално.

Донацијата може да ја уплатите на жиро/трансакциска сметка:
300000004586196
Депонент во:
Комерцијална банка АД Скопје

Бескрајно благодарни,
тимот на Умно.мк