Поддржи го УМНО.мк

УМНО е самостојна, независна платформа која го издава интернет порталот umno.mk. Нашата цел е да ги промовираме вистинските вредности, да ги поддржиме културата, образованието и науката и да им го овозможиме местото што го заслужуваат. Вашата поддршка многу би ни значела во оваа наша мисија. Бидете дел од неа. Поддржувачите на УМНО транспарентно ќе ги објавуваме еднаш квартално.

Донацијата може да ја уплатите на:

Денарска жиро/трансакциска сметка:
300000004586196
Депонент во Комерцијална банка АД Скопје

Девизна жиро/трансакциска сметка:
UMNO-Skopje
Komercijalna banka AD Skopje
KOBSMK2X
MK07300701003792861
Tax number: 4058021537813

Бескрајно благодарни,
тимот на Умно.мк

Сподели