Уписи на постдипломци на ПМФ

На Природно-математичкиот факултет во Скопје во тек е уписот на студенти во втор цисклус на студии. На Институтот за биологија има 115 места, на Институтот за географија – 60 места, a на Институтот за етнологија и антропологија предвидено е да се запишат 10 постипломци. На Институтот за математика се предвидени 100 места, на Институтот за физика 70, а на Институтот за хемија 30 места. Повеќе инфирмации на линкот.

Сподели