Проблемот кој загрижува е како таа дигализирана глобализација влијае врз животот на друштвото, како креира и создава ментален склоп согласно …