Димче Коцо е наш најпознат историчар на уметноста кој со својата сестрана активност во 20 век ја раздвижуваше научната мисла …