Пи (π), Лудолфов број или Архимедова константа е ирационален реален број, кој го претставува односот на обиколката на една кружница …