Контиунитетот на списанието „Кинопис“ е природен наследник на кинотечниот магазин „Кинотечен месечник“ (1977 – 1987 година), чии изданија се пионерски …