Научниот труд за археолошкиот локалитет Влахо кај Живојно е публикуван во списанието „Патримониум“. Трудот е поврзан со минатогодишното истражување на …