Состојбата на Билазора е резултат на некоординираност со години и измешани надлежности, вели Митко Штерјов, директор на Заводот за заштита …