Создавањето на староцрковнословенскиот книжевен јазик во 9 век е важен историски настан од европско значење, пишува академик Петар Хр. Илиевски …