Целта на овие студии е да образуваат стручен кадар кој ќе се стекне со организациски вештини поврзани со различните аспекти …