За делото „Интерна медицина”, група автори, членови на Катедрата по Интерна медицина при Медицинскиот факултет во Скопје, а во уредништво …