„Конески на 11 јазици“ е зборникот од Првата зимска школа на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура (МСМЈЛК) …