На почетокот Коледе бил поврзан со враќањето на Сонцето од јужните напоредници, со раѓањето на новото Сонце што значело и …