Колку била битна позицијата на Билазора кажува и еден од најверодостојните, многу објективни и прецизни антички историчари Полибиј Пишува: Александар …