Како едно (не толку) утопистичко решение – сонувам за фестивал кој ќе биде комбинација на презентација на неакадемската и академската …