„(И)стории од долапот: избор од македонската народна еротика“ е насловот на книгата што ја подготви и за која напиша предговор …