Отворена сувенирница во Народниот музеј во Свети Николе

Во Народниот музеј во Свети Николе отворена е сувенирница во која посетителите може да купат средицифирани копии од артефактите излошени во музјеот. Засега има 9 комерцијални копии на артефакти кои потекнуваат од раноантичкиот град Билазора и се дел од постојаната музејска поставка.

– Ова е голема придобивка во процесот на промоција на културното наследство во земјава и во странство – велат од Музејот.
Во текот на годинава сувенирната ќе биде доуредена и збогатена.

Сподели