Кој, како и зошто го предава предметот историја во гостиварските училишта?

Дали учениците заслужуваат на сметка на партиско-клиентелистичките потреби да бидат интелектуално и образовно осакатени, во буквална смисла на зборот? Пишува: …